Nytt

 

Kallelse för föreningsstämman 2023 

Ordinarie föreningsstämma år 2023 i BO-fiber ek. för.

 

Välkomna till Mjönäs Byahus söndagen den 21 maj kl. 15:00.

 

 

Ordinarie föreningsstämma hålls enligt stadgarna antagna vid bildandet av BO-fiber ek. för. år 2013.

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen       

samt disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 2. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 3. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 4. Val av ordförande.
 5. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 6. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 7. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer varav en     

            skall vara sammankallande.

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande

           

            Förvaltningsberättelse, samt balans och resultaträkning för år 2022

            finner ni på vår hemsida bo-fiber.se senast en vecka innan

            föreningsstämman

         

 Anmälan om deltagande vid mötet skall göras senast den 12 maj

Anmälan görs till föreningens sekreterare Hans Söderlind.

Via e-mail: soderlind.hans@telia.com  alternativt mobiltelefon: 070-9172111

 

Söndraby 2023-04-11

 

Välkomna

Styrelsen i BO-fiber ek. för.

 

 

 OBS
Önskar du ansluta dig till vårt fibernät kan du nu finna mer information på vår medlemssida

Dela den här sidan